CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE ADMINISTRATOR GRAD PROFESIONAL II M LA CENTRUL DE AGREMENT COSTEŞTI

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document car e atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

Depunerea dosarelor de concurs se face la sediul DJST Hunedoara, situat în Municipiul Deva, str. Gheorghe Barițiu, nr.2.

Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs: Bulz Emilia Magdalena – expert resurse umane.

Condiții generale și specifice:

– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

-Vechime în muncă de minim 9 ani

 • Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: flexibilitate în gândire şi creativitate, capacitate de adaptare la nou, capacitate de lucru individual şi în echipă, comportament şi responsabilitate la nivelul exigenţelor funcţiei.
 • Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit

Condiţii necesare ocupării postului:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Probele stabilite pentru concurs: Scris și Interviu

Locație de desfășurare: Deva, județul Hunedoara, sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Hunedoara

Data și ora organizării probei scrise și a interviului:

– Proba scrisă se va desfășura în data de 21 august  2017, ora 10.00.

– Interviul se va desfășura în data de 24 august 2017 , ora 10.00.

 Bibliografie

 • Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret Hunedoara, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 323 / 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea taberelor în anul 2017.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 • Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 08.2017 ora 16,30.
 • Datele de desfăşurare a probelor de concurs: scris – 21.08.2017 ora 10.00, interviu – 24.08.2017 ora 10.00.
 • Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă: scris – 08.2017 ora 14, interviu 24.08.2017 ora 14.
 • Termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor: scris – depunere 23.08.2017, afișare rezultat 24.08.2017, interviu – depunere 25.08.2017, afișare 26.08.2017
 • Termenul în care se afişează rezultatele finale: 08.2017

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret Hunedoara şi la nr. de telefon : 0254 212.067 – persoană de contact – Bulz Emilia Magdalena – expert resurse umane.