CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara

anunță:

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional Superior – Compartiment Achiziții Publice Investiții Patrimoniu Administrativ.

Probă suplimentară – Verificarea cunoștințelor în domeniul IT – nivel mediu :

            – Data 01.11.2021  ora 10, la sediul DJST Hunedoara ;

        Data, ora şi locul organizării probei scrise și a interviului:

– Proba scrisă se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în data de 03 noiembrie 2021, ora  10.00.

         – Interviul se va desfășura la sediul DJST Hunedoara, în data de 08 noiembrie  2021.

Condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiilor publice vacante art. 465 din OUG nr.57/2019 şi alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă respectivei funcţii publice:

  • curs achiziții publice.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului 01.10.2021 – 20.10.2021, la sediul DJST Hunedoara, str.Gh.Barițiu nr.2, loc.Deva, tel.0254-212067, fax.0254-214448, persoană contact Bulz Emilia Magdalena – expert.

Bibliografia:     

  1. 1.    Constituția României, republicată;

Tematică:

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
2. Autorităţile publice. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale.
3. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici.      

4. Funcţia publică şi funcţionarul public. Definiţii. Statutul funcţionarilor publici.

5. Regimul incompatibilităţilor şi conflictul de interese în exercitarea funcţiei publice.
6. Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici.

7.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare.
8. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex.
9.Scopul și principiile Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice.
10. Autorități contractante.
11.Domeniul de aplicare. Excepții.
12.Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalității de atribuire.
13.Reguli de elaborare a documentației de atribuire.
14.Achiziția directă.
15.Etapele procesului de achiziţie publică.
16.Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire.
17.Criterii de calificare şi selecţie.
18.Criterii de atribuire.
19. Garanția de participare și garanția de bună execuție.

  20.Atribuţii specifice ale Direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia      pentru  Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti

          21.Informaţii de interes public