ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 23.08.2018 – 27.08.2018

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează examen de promovare  în  grad  profesional superior pentru funcția publică de execuție de expert clasa I grad  profesional principal în expert clasa I grad  profesional superior, din cadrul Compartimentului Contabilitate Salarii Resurse Umane, în perioada 23.08.2018 – 27.08.2018,  conform Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotarîrii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Proba scrisă se desfăşoara la sediul Direcţiei Judeţeană pentru Sport şi Tineret în data de 23.08.2018, ora 10,00.

Pentru  participarea la examenul de promovare în grad profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările şi completările ulterioare:

-să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;

-să fi obtinut cel puţin calificativul”bine” la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-să nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în conditiile prezentei legi.

Candidatul va depune dosarul de participare la examen, pînă la data de 13.08.2018, ora 16.30, la sediul  Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara .

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara, str. Gheorghe Bariţiu nr.2, municipiul Deva, Judeţul Hunedoara. Persoana de contact: Oprisa Mihaela Livia – referent, tel.0254212067, fax.0254214448,  e-mail:djst.hunedoara@mts.ro.

Bibliografia

 • Constituția României, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 • Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 319 din 2006 – Legea securității și sănătății in munca, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MAI nr. 163 / 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.