ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 30.04.2018 – 03.05.2018

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara organizează examen de promovare  în  grad  profesional superior pentru funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad  profesional principal în consilier juridic clasa I grad  profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic, în perioada 30.04.2018 – 03.05.2018,  conform Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicate, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotarîrii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Proba scrisă se desfăşoara la sediul Direcţiei Judeţeană pentru Sport şi Tineret în data de 30.04.2018, ora 10,00.

Pentru  participarea la examenul de promovare în grad profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii conform prevederilor art.65 alin.2 din Legea nr.188/1999(r2), cu modificările şi completările ulterioare:

-să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează;

-să fi obtinut cel puţin calificativul ”bine” la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-să nu aiba în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în conditiile prezentei legi.

Candidatul va depune dosarul de participare la examen până în data de 19.04.2018, ora 16.30, la sediul  Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara .

Relaţii suplimentare se pot obține de la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Hunedoara, str. Gheorghe Bariţiu nr.2, municipiul Deva, Judeţul Hunedoara. Persoana de contact: Bulz Emilia Magdalena – expert principal, tel.0254212067, fax.0254214448,  e-mail:djst.hunedoara@mts.ro.

 Bibliografia pentru examenul de promovare din consilier juridic I principal în consilier juridic I superior

  • Constituția României, republicată;
  • Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret;
  • Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
  • Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.